Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Ing. Peter Lipták) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a v aktuálnom znení tvorí obsah kúpnej zmluvy, resp. jej neoddeliteľnú súčasť.

Pokiaľ nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky.

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky vyslovene uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Váha, rozmery, ceny a ostatné údaje sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli vyslovene v zmluve uvedené ako záväzné. Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom predávať:

– bezchybný tovar v súlade so špecifikáciami, alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru

– vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

3. Objednanie tovaru – uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie formulárom predpísaných náležitostí a údajov. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nepožaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluvy vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky telefonicky príp. e-mailom.

4. Ceny a platby

Ceny, uvedené na www.vonavypes.sk, sú platné v okamihu objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny, v prípadoch zmeny peňažných kurzov, nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u svojich dodávateľov tovaru. Predávajúci je vlastníkom tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená za tovar, je zároveň daňovým dokladom. Prevzatie tovaru je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy a balné.

5. Možnosti platby

Platba vopred kartou alebo bankovým prevodom (24pay) na účet Predávajúceho.

Tovar doručovaný ako zásielka na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. prostredníctvom digitálnej e-commerce platformy Packeta. Platí sa pri prebratí tovaru.

6. Možnosti odoslania a cena za dopravu

6.1 Prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. ako doporučený list resp. balík, v závislosti od hmotnosti zásielky. Doba dodania deklarovaná Slovenskou poštou, a.s. je D+2, pričom „D“ znamená deň podania zásielky (podrobnosti o tejto službe a podmienky prepravy sú dostupné na www.posta.sk)..

Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa riadi aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty plus balné 1€. Zásielky do 2 kg sa posielajú ako doporučený list na adresu kupujúceho, zásielky nad 2 kg ako balík na poštu.

6.2 Prostredníctvom digitálnej e-commerce platformy Packeta je tovar zasielaný na výdajné miesto (kamenná pobočka) resp. Z-BOX, ktoré si kupujúci vyberie pri zadávaní objednávky.

Cena za dopravu prostredníctvom digitálnej e-commerce platformy Packeta sa riadi aktuálnym cenníkom digitálnej e-commerce platformy Packeta plus balné 1€.

7. Zrušenie objednávky

Ak budete mať z akýchkoľvek dôvodov záujem o stornovanie Vašej objednávky, kontaktujte nás na našej mailovej adrese info@vonavypes.sk alebo telefonicky na čísle 0905 168972. Objednávku je možné zrušiť, len v prípade ak nebola odoslaná.

8. Dodacia doba

Dodacia doba začína bežať odo dňa prijatia záväznej objednávky. V prípade, ak je tovar na sklade, zaväzuje sa predávajúci ho vyexpedovať, alebo predať dopravcovi do 5 pracovných dní. V prípade, ak tovar nebude na sklade, alebo ho nebude možné dodať prepravcovi v stanovenej lehote, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne zrovnateľný výrobok. V tomto prípade si žiada súhlas kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú, ak bude tovar pripravený k predaniu najneskôr posledný deň dojednanej lehoty.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2 Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (resp.telefonicky), doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.vonavypes.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

9.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vonavypes.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.vonavypes.sk alebo pri telefonickej objednávke. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.vonavypes.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

9.4 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 9.1. a to na účely uvedené v bode 9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.5 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje (opravu, likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania) priamo zaslaním mailu na info@vonavypes.sk

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10. Reklamačný poriadok

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.; expresná služba) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra.

Zásielku prekontrolujte a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.

Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol a kópiu dodacieho listu.

V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, uvedenom na internetovej stránke predávajúcim v deň odoslania elektronickej objednávky. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že zo zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku, už predanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení, platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru, vrátane expedičných a dopravných nákladov, uvedenú na internetovej stránke. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu, stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. V ostatných prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia Obchodným zákonníkom.

Platné od 13.10.2022